AbeLie matematikk


Emneplan for Matematikk, emne 4

Kort om emnet
Forkunnskapskrav
Læringsutbytte
Læringsaktiviteter
Praksis
Deltakelse/Obligatoriske arbeidskrav
Eksamen
Hjelpemidler til eksamen
Evaluering av emnet
Litteratur
Godkjent emneplan
Kort om emnet
Matematikkfaget i GLU 1 - 7 er et lærerutdanningsfag som består av 60 stp, matematikk 1 (30 stp) og matematikk 2 (30stp). Matematikk 1 inneholder emne 1 (15 stp) og emne 2 (15 stp), og matematikk 2 inneholder emne 3 (15 stp) og emne 4 (15 stp). Matematikk 1 er obligatorisk, Matematikk 2 kan velges i 3. studieår. Matematikk 2 kan også velges som videreutdanning. Grunnleggende ferdigheter er et gjennomgangstema i hele faget. Praksis er en integrert del av matematikkfaget i lærerutdanningen, så emneplan for praksis og emneplan i matematikk må leses i sammenheng. Matematikklærere skal legge til rette for helhetlig matematikkundervisning i tråd med relevant forskning og gjeldende læreplan. Dette krever ulike typer kompetanse. For eksempel skal lærerne kunne analysere elevenes matematiske utvikling, være gode matematiske veiledere og samtalepartnere, kunne velge ut og lage gode matematiske eksempler og oppgaver, og kunne evaluere og velge materiell til bruk i matematikkundervisningen. De må kunne se på matematikk som en skapende prosess og kunne stimulere elevene til å bruke sine kreative evner. Gjennom matematikkfaget for trinn 1-7 skal studentene utvikle undervisningskunnskap i matematikk. Dette innebærer at de må ha en solid og reflektert forståelse for den matematikken elevene skal lære og hvordan denne utvikles videre på de neste trinnene i utdanningssystemet. Videre kreves matematikkfaglig kunnskap som er særegen for lærerprofesjonen. Slik kunnskap omfatter, i tillegg til selv å kunne gjennomføre og forstå matematiske prosesser og argumenter, også å kunne analysere slike som foreslås av andre med tanke på å vurdere deres holdbarhet og eventuelle potensial. Undervisningskunnskap innebærer også å ha didaktisk kompetanse som gjør at studentene kan sette seg inn i elevenes perspektiv og læringsprosesser, og gjennom variasjon og tilpasning kunne tilrettelegge matematikkundervisning for elever med ulike behov og med ulik kulturell og sosial bakgrunn på en slik måte at matematikk framstår som et meningsfullt fag for alle elever. Denne emneplanen omhandler Matematikk 2 emne 4.

Forkunnskapskrav

For å ta eksamen i emne 4 må studenten ha fullført og bestått eksamen i emne 1 og 2. Studenten må også ha deltatt på emne 3. Unntak kan gis i spesielle tilfeller.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

  Studenten
 • har kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring på barnetrinnet
 • har inngående undervisningskunnskap knyttet til progresjonen i matematikkopplæringen gjennom grunnskolen: begynneropplæring, overgangen fra barnehage til skole, og overganger mellom trinnene i skolen.
 • har kjennskap til kvantitative og kvalitative metoder som er relevant i matematikkdidaktisk forskning.
 • har kunnskap om hvordan viten i matematikk utvikles gjennom undersøkelser og eksperimenter og påfølgende bevisføring
 • har kunnskap om ulike typer matematiske bevis, argumentasjonsformer og modeller innen blant annet funksjonslære og statistikk


FERDIGHETER

  Studenten
 • kan formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkfaglig/matematikkdidaktisk emne relevant for trinn 1-7
 • kan bruke kvantitative og kvalitative forskningsmetoder til å gjennomføre matematikkdidaktiske undersøkelser
 • kan arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av matematikkvansker og opplæring tilpasset elever som har matematikkvansker, for eksempel gjennom strategiopplæring
 • kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter


GENERELL KOMPETANSE

  Studenten
 • kan delta og bidra i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets praksis
 • Innhold

  Studentene arbeider med matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal undervise i matematikk på trinnene 1 -7. I emne 4 fordyper studenten seg i noen av temaene. Fokus er konsentrert og forskningsrettet.

  Emner:

  • Kvantitative forskningsmetoder
   • Datainnsamling, analyse fremstilling
  • Matematikkvansker
   • kartlegging
   • tilpasset opplæring (for alle)
   • tallforståelse
   • form og romforståelse
   • elever som trenger ekstra utfordring

  Læringsaktiviteter

  I matematikk vil studentene møte ulike lærings- og undervisningsformer: -
  • Forelesninger og refleksjoner omkring utvalgte kjerneemner
  • Individuelt arbeid med faglitteratur, tekstproduksjon og oppgaveløsing
  • Ulike former for gruppearbeid, herunder også prosjektarbeid og oppdrag i og utenfor klasserommet
  • Praktisk arbeid, utforskende aktiviteter, utprøving av laborativt materiell
  • Problemløsing og regnetrening
  • Utvikling av arbeidsmappe med varierte faglige presentasjonsformer, herunder didaktiske tekster, prosjektbeskrivelser, løsning av ulike typer oppgaver, logger og refleksjoner
  • Arbeid med egenvurdering og vurdering av andre etter forberedte retningslinjer. Vurdering av elever inngår også.
  • Veiledning student - student

  Deltakelse/Obligatoriske arbeidskrav Det planlegges ekskursjoner i nærmiljø med inntil en overnatting. De vil være obligatoriske

  Første undervisningsdag i semesteret er obligatorisk

  Enkeltdager er obligatorisk, se semesterplan


  Eksamen

  Vurdering underveis:

  For lærerstudenter foretas en egen skikkethetsvurdering gjennom hele studiet på alle læringsarenaer. jf. Studieplan for GLU 1-7.

  For øvrig foregår vurdering fortløpende knyttet til arbeider til arbeidsmappen som leveres til veiledning og godkjenning. Når hele arbeidsmappen er godkjent, kan studenten fremstille seg til eksamen på slutten av semesteret. For praksisvurdering, se emneplan for praksis.

  En godkjent arbeidsmappe i matematikk inneholder arbeider som i ulik grad dokumenterer læringsutbytte slik det er formulert ovenfor. I tillegg inneholder den en godkjent litteraturliste (se nedenfor) og en metatekst (en tekst om egen utvikling) der studenten forklarer hvilke oppgaver som korresponderer med hvilke punkter nevnt under læringsutbytte ovenfor. Faglærer godkjenner arbeidsmappen. Andre krav som stilles til en godkjent arbeidsmappe:

  • På minst ett område skal studenten arbeide individuelt
  • På minst ett område skal studenten ha arbeidet i gruppe
  • På minst et område skal studenten arbeide ekstra grundig med en faglig og/eller fagdidaktisk problemstilling (fordypning)
  • På minst ett område skal studenten ha arbeidet med én eller flere av de grunnleggende ferdighetene (se ovenfor)

  Gjennom studiet vil det foregå en kontinuerlig formativ vurdering knyttet til mappevurdering, der både faglærere ved høgskolen, praksislærere og studenter vil være aktive.

  Arbeidsmappen må være godkjent for å gå opp til eksamen.

  Avsluttende vurdering:

  Det er 1 eksamen knyttet til emne 4 av matematikkstudiet:

  Muntlig individuell eksamen, ca 30 min.

  Muntlig eksamen starter med en 5-10 minutters presentasjon av et emne studenten har meldt inn på forhånd. Deretter samtales det om tema fra arbeidsmappen og kurset som helhet.

  Eksamenen blir vurdert med bokstavkarakter fra A-F av faglærer og intern eller ekstern sensor.

  Ny/utsatt eksamen: Se Studieplanen for GLU 1-7.

  Hjelpemidler til eksamen

  Passer, linjal, skrivesaker, kalkulator (som ikke kan kommunisere) og fire gule A4-ark.

  Evaluering av emnet

  Emnet skal jevnlig evalueres for å holde høy kvalitet. Studentene forventes å delta aktivt i evalueringer, spørreundersøkelser, møter med mere for å bidra til å heve utdanningskvaliteten på studieprogrammet. Evalueringene skjer i tråd med HBVs kvalitetssystem. Litteratur

  Hovedlitteratur blir bestemt i mai i semesteret før emnet undervises. Emne 3 har ca 900 sider felles litteratur. Det planlegges ikke egenvalgt litteratur på Emne 3, men ca 200 sider i Emne 4.

  Godkjent emneplan Godkjent av Dekan 31.01.2016 Sist oppdatert 07.09.2017 11:44:19