AbeLie matematikk


Emneplan for Matematikk, emne 3

Kort om emnet Forkunnskapskrav Læringsutbytte Læringsaktiviteter Deltakelse/Obligatoriske arbeidskrav Eksamen Hjelpemidler til eksamen Evaluering av emnet Litteratur Godkjent emneplan
Kort om emnet
i GLU 1 - 7 er et lærerutdanningsfag som består av 60 stp, matematikk 1 (30 stp) og matematikk 2 (30stp). Matematikk 1 inneholder emne 1 (15 stp) og emne 2 (15 stp), og matematikk 2 inneholder emne 3 (15 stp) og emne 4 (15 stp). Matematikk 1 er obligatorisk, Matematikk 2 kan velges i 3. studieår. Matematikk 2 kan også velges som videreutdanning.
Grunnleggende ferdigheter er et gjennomgangstema i hele faget. Praksis er en integrert del av matematikkfaget i lærerutdanningen, så emneplan for praksis og emneplan i matematikk må leses i sammenheng. Matematikklærere skal legge til rette for helhetlig matematikkundervisning i tråd med relevant forskning og gjeldende læreplan. Dette krever ulike typer kompetanse. For eksempel skal lærerne kunne analysere elevenes matematiske utvikling, være gode matematiske veiledere og samtalepartnere, kunne velge ut og lage gode matematiske eksempler og oppgaver, og kunne evaluere og velge materiell til bruk i matematikkundervisningen. De må kunne se på matematikk som en skapende prosess og kunne stimulere elevene til å bruke sine kreative evner. Gjennom matematikkfaget for trinn 1-7 skal studentene utvikle undervisningskunnskap i matematikk. Dette innebærer at de må ha en solid og reflektert forståelse for den matematikken elevene skal lære og hvordan denne utvikles videre på de neste trinnene i utdanningssystemet. Videre kreves matematikkfaglig kunnskap som er særegen for lærerprofesjonen. Slik kunnskap omfatter, i tillegg til selv å kunne gjennomføre og forstå matematiske prosesser og argumenter, også å kunne analysere slike som foreslås av andre med tanke på å vurdere deres holdbarhet og eventuelle potensial. Undervisningskunnskap innebærer også å ha didaktisk kompetanse som gjør at studentene kan sette seg inn i elevenes perspektiv og læringsprosesser, og gjennom variasjon og tilpasning kunne tilrettelegge matematikkundervisning for elever med ulike behov og med ulik kulturell og sosial bakgrunn på en slik måte at matematikk framstår som et meningsfullt fag for alle elever.

Forkunnskapskrav

For å ta eksamen i emne 3 må studenten ha fullført og bestått eksamen i emne 1 og 2. (Unntak kan gis i spesielle tilfeller.)

Læringsutbytte

KUNNSKAP Studenten - har undervisningskunnskap i og om matematisk teoridannelse knyttet til den systematiske oppbygningen av matematiske emner, blant annet plangeometri og tallteori - har kunnskap om hvordan viten i matematikk utvikles gjennom undersøkelser og eksperimenter og påfølgende bevisføring - har kunnskap om ulike typer matematiske bevis, argumentasjonsformer og modeller innen blant annet algebra

FERDIGHETER Studenten- kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring - kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter - kan bidra i lokalt læreplanarbeid

GENERELL KOMPETANSE Studenten - kan initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning.

Studentene arbeider med matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal undervise i matematikk på trinnene 1 -7. Studenten fordyper seg i noen av temaene. - Matematikk som skapende og resonnerende virksomhet - Matematikk i et kulturelt og historisk perspektiv - Matematikk som redskap og metode.

Emner:

 • Tallteori
  • Euklids algoritme i et didaktisk perspektiv
  • Aritmetikkens fundamentalsetning
  • Primtall, delelighet
  • Rasjonale og irrasjonale tall
  • Uendelighet, tallforståelse
  • Ulike bevis deriblant induksjonsbevis
 • Algebra
  • Overgang fra tall til algebra
  • Prealgebra/tidlig algebra
  • Variabelbegrepet
  • Figurtall og tallmønster
  • Generelle lover og regler (som den assosiative lov og parentesregler)
 • Tilpasset opplæring
  • Inkluderende læringsfellesskap
  • Flerkulturelle klasserom
  • Vurdere ulike elevers læring.

Læringsaktiviteter

I matematikk vil studentene møte ulike lærings- og undervisningsformer: -
 • Forelesninger og refleksjoner omkring utvalgte kjerneemner
 • Individuelt arbeid med faglitteratur, tekstproduksjon og oppgaveløsing
 • Ulike former for gruppearbeid, herunder også prosjektarbeid og oppdrag i og utenfor klasserommet
 • Praktisk arbeid, utforskende aktiviteter, utprøving av laborativt materiell
 • Problemløsing og regnetrening
 • Utvikling av arbeidsmappe med varierte faglige presentasjonsformer, herunder didaktiske tekster, prosjektbeskrivelser, løsning av ulike typer oppgaver, logger og refleksjoner
 • Arbeid med egenvurdering og vurdering av andre etter forberedte retningslinjer. Vurdering av elever inngår også.
 • Veiledning student - student

Deltakelse/Obligatoriske arbeidskrav Det planlegges ekskursjoner i nærmiljø med inntil en overnatting. De vil være obligatoriske

Første undervisningsdag i semesteret er obligatorisk

Enkeltdager er obligatorisk, se semesterplan


Eksamen

Vurdering underveis For lærerstudenter foretas en egen skikkethetsvurdering gjennom hele studiet på alle læringsarenaer. jf. Programplan for GLU 1-7. For øvrig foregår vurdering fortløpende knyttet til arbeider til arbeidsmappen som leveres til veiledning og godkjenning. Når hele arbeidsmappen er godkjent, kan studenten fremstille seg til eksamen på slutten av semesteret. For praksisvurdering, se emneplan for praksis. En godkjent arbeidsmappe i matematikk inneholder arbeider som i ulik grad dokumenterer læringsutbytte slik det er formulert ovenfor. I tillegg inneholder den en metatekst (en tekst om egen utvikling) der studenten forklarer hvilke oppgaver som korresponderer med hvilke punkter nevnt under læringsutbytte ovenfor. Faglærer godkjenner arbeidsmappen. Andre krav som stilles til en godkjent arbeidsmappe: - På minst ett område skal studenten arbeide individuelt - På minst ett område skal studenten ha arbeidet i gruppe - Alle de grunnleggende ferdighetene skal være representert/dokumentert i arbeidsmappen Gjennom studiet vil det foregå en kontinuerlig formativ vurdering knyttet til mappevurdering, der både faglærere ved høgskolen, praksislærere og studenter vil være aktive. Avsluttende vurdering: Arbeidsmappen må være godkjent for å gå opp til eksamen. Det er én eksamen knyttet til emne 3 av matematikkstudiet, 5. semester: Individuell skriftlig eksamen. 6 t. Vurderingsuttrykk: Eksamenen blir vurdert med bokstavkarakter fra A-F, hvor A er beste karakter og F er 'ikke bestått'. Hjelpemidler til eksamen Passer, linjal, skrivesaker, kalkulator (som ikke kan kommunisere) og fire gule A4-ark. Evaluering av emnet Emnet skal jevnlig evalueres for å holde høy kvalitet. Studentene forventes å delta aktivt i evalueringer, spørreundersøkelser, møter med mere for å bidra til å heve utdanningskvaliteten på studieprogrammet. Evalueringene skjer i tråd med HBVs kvalitetssystem. Litteratur Hovedlitteratur blir bestemt i mai i semesteret før emnet undervises. Emne 3 har ca 900 sider felles litteratur. Det planlegges ikke egenvalgt litteratur på Emne 3, men ca 200 sider i Emne 4. Godkjent emneplan Godkjent av Dekan 31.01.2016 Sist oppdatert 07.09.2017 11:44:19