AbeLie matematikk


Meny
Normalfordeldingen

Når visse hendelser varierer statistisk omkring et visst gjennomsnitt, da vil variasjonen bli normalfordelt. Det vil si at de fleste utfallene vil være nær gjennomsnittet, men det vil også finnes tilfeller lengre borte fra gjennomsnittet. Men jo lenger man kommer fra gjennomsnittet desto mindre sannsynlig blir utfallet. Derfor ser fordelingen ut som en klokke, og normalfordelingskurven kalles ofte 'bell curve'.

Standardavviket inngår også i normalfordelingskurven, og forteller hvor spredte utfallene er.


Standardnormalfordelingen

Standardnormalfordelingen kaller vi det når gjennomsnittet er 0, og standardavviket er 1. Alle fordelinger kan tilpasses denne fordeling. Man legger da gjennomsnittet til 0, og man kaller standardavviket for et standardavvik.

Vi finner hvor stor andel av en populasjon som ligger mellom to verdier ved å ta integralet til fordelingen i dette intervallet.


Eksempel

Gjennomsnittshøyden til norske rekrutter er ca. 180 cm, og standrdavviket er 7 cm. Det betyr at 68 % av rekruttene er mellom 173 cm og 187 cm. Man kan spørre: Hvor mange % er mellom 178 cm og 182 cm? Siden 7 cm er ett standardavvik, så må 2 cm være 2/7 av standardavviket. Setter man dette som grenser får man ca. 22%